Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Ön választ, Mi segítünk – Pályázati Felhívás - Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Ön választ, Mi segítünk – Pályázati Felhívás

február 27th, 2018

A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) negyedik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. A program a vásárlók bevonásával, az alábbi feltételekkel zajlik.

 1. A pályázati felhívás célja:

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

 1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése

Például:

 • közterületek, parkok, játszóterek, bölcsődék, óvodák, iskolák, állatmenhelyek, közösségi épületek, terek stb. felújítása, fejlesztése, eszközök telepítése közösségi munkában, a közösség bevonásával;
 • turistautak, tanösvények, mezítlábas ösvények létrehozása és felújítása közösségi munkában, a közösség bevonásával;
 • növénytelepítés közösségi munkában, a közösség bevonásával;
 • közösségi kertek, fűszerkertek kialakítása;
 • a közösség részvételével a közösségi élet fejlesztésére irányuló események, projektek szervezése, megvalósítása;
 • a helyben élőket, a közösségek tagjait összehozó, megmozdító, részvételüket serkentő rendezvény(sorozatok), stb.
 1. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára

Például:

 • kompetenciák, készségek fejlesztését célzó közös tevékenységek, képzések, tanfolyamok;
 • szemléletformáló közösségi projektek;
 • oktatási célú, tanórán kívüli csoportos foglalkozások és fejlesztő táborok;
 • továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó csoportos tréningek;
 • személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon, stb.
 1. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek

Például:

 • az élelmiszerpazarlás csökkentésére, az élelmiszerfelesleg rászorulókhoz történő eljuttatására irányuló kezdeményezések;
 • az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató közösségi főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
 • az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések, szűrések, helyi közösségi sportesemények;
 • az egészségkárosító környezeti hatások, környezetszennyezés csökkentésére irányuló akciók és tevékenységek;
 • egyéb, az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó közösségi tevékenységek, stb.

A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.

A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest.

 1. A pályázók köre:

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek.

Ezen túlmenően informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz.

A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fenti bekezdésben írtaknak.

A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van.

Jogi forma szerint pályázhatnak:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
 • a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
 • a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket)

valamint

 • informális csoportok a fentiekben ismertetett feltételek szerint.

A pályázó szervezet működése és célja meg kell, hogy feleljen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek.

Azok a szervezetek, amelyeknek még le nem zárt projektjük fut az „Ön választ, mi segítünk” pályázat korábbi 2017-es fordulóiból (azaz 2018. február 19-ig nem küldték be beszámolóikat), jelen kiírásra nem nyújthatnak be pályázatot!

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!

III. A pályázat fontos dátumai:

 • pályázati projektek benyújtása: 2018. február 19. és március 29. között;
 • pályázati projektek kiválasztása: 2018. április 3. és április 20. között;
 • vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2018. május 7. és június 4. között;
 • vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2018. június 20. után.
 1. A pályázat benyújtásának menete:

Pályázatot 2018. március 29-ig (12:00) a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.

Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, csatolják az alábbi dokumentumokat is:

 • az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
 • egyéb jogviszony esetén – a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolata,
 • az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása,
 • 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép.

Ha informális csoport nyújtja be a pályázatot, akkor a fenti dokumentáción túl egy szándéknyilatkozatot is köteles benyújtani, melyben a befogadó szervezet vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén szerződést köt, bankszámláján fogadja támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. Az elszámolás során becsatolt számláknak a befogadó szervezet nevére kell szólnia.

További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködők munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Veres-Papp Hajnalka, kozossegipalyazat@tesco.hu, +36 (1) 700-0020

 1. A pályázati projektek nagysága és hossza:

A rendelkezésre álló keret: 42.700.000 forint

A pályázat 2018. februárban kiírásra kerülő fordulójában a Tesco az összes áruházi szavazásra bejutó kezdeményezést támogatja egy meghatározott összeggel a szavazatszámok függvényében. Körzetenként egy-egy pályázó által elnyerhető támogatás összege a szavazás kimenetelétől függően:

 • legtöbb szavazatot kapott pályázó: 400.000 Ft
 • második legtöbb szavazatot kapott pályázó: 200.000 Ft
 • a körzetben legkevesebb szavazatot kapott pályázó: 100.000 Ft.

Amennyiben egy adott körzetben a maximális három helyett csak kettő szervezet jut be az áruházi szavazásra, úgy közöttük az 1. és 2. helyezettnek járó összegek kerülnek szétosztásra.

Amennyiben a pályázó az áruházi szavazás eredménye alapján kisebb összeget nyer el, mint amennyire eredetileg pályázott, úgy a támogatási szerződéskötéssel egyidejűleg módosított költségvetést, és esetlegesen módosított projekttervet kell benyújtania.

A nyertes pályázatok maximális száma: 183 darab

A magyarországi Tesco áruházak összesen 61 körzetbe lettek besorolva. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a korábbi fordulók visszajelzései alapján a körzetek listája a pályázat 2018. februári fordulójában módosításra került.

A pályázati szakaszban beérkező pályázatok számának és minőségének függvényében a szavazási szakaszban körzetösszevonásokra kerülhet sor annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pályázatot benyújtó szervezetnek biztosíthassunk lehetőséget arra, hogy a szavazási szakaszba jutva támogatást nyerhessen el.

A szavazási szakaszban a Tesco vásárlói minden vásárlás során 1 db zsetont kapnak, amellyel az adott körzetben bármely szervezetet támogathatják szavazatukkal. Az adott körzetben a szavazási időszakban leadott szavazatok száma dönti el, hogy a szervezet 1., 2. vagy 3. helyezést ér el, és ennek megfelelően részesül eltérő mértékű (400.000 Ft, 200.000 Ft vagy 100.000 Ft) támogatásban a Tesco részéről. A körzetek listája a http://tesco.hu/kozosseg oldalon látható.

A pályázati projekt futamideje: 2018. augusztus 01. és 2019. május 31.

A nyertesek kötelesek a projektet legkésőbb 2018. november 01-ig megkezdeni, és 2019. május 31-ig lezárni.

 1. Elszámolható költségek:

Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:

 • olyan költségek, amelyek szükségesek a projekt végrehajtásához;
 • szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik) ;
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
 • ésszerűek, indokoltak, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:

 • Anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
 • Utazási, szállítási költség – az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
 • Szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak, futárszolgálat díja stb..
 • Szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
 • Személyi költségek (bér és járulék) – a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, amely nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

VII. A pályázati projektek kiválasztása és értékelése:

 1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a közreműködők munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a közreműködők az alábbi szempontokat vizsgálják:

 • a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
 • a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
 • nem közhasznú szervezet esetében a vállalkozási tevékenység (ha van ilyen) eredménye pozitív;
 • a pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújtott be;
 • a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
 • a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket;
 • a pályázónak nincs még futó, lezáratlan projektje a korábbi évekből;
 • a pályázat megfelel a pályázati program általános célkitűzéseinek.

Szükség esetén a közreműködők munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.

Azok a pályázó szervezetek, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, melyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

 1. Ezt követően az értékelési szakaszban a pályázati bizottság (Magyar Adományozói Fórum szakértői köre) kiválasztja körzetenként a 3 legjobbnak ítélt pályázatot. A kiválasztáskor a következő szempontokat vizsgálja:
 • A helyi közösségekre kifejtett hatás – a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja.
 • A helyi közösség bevonása – a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
 • A Tesco munkatársainak bevonása – a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
 • Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
 • Láthatóság – a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal.
 • Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

A pályázatokat két független értékelő önállóan pontozza a fenti szempontok mentén 0-3 pontig terjedő skálán. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást adnak, valamint javaslatot tesznek a TESCO-GLOBAL Zrt. részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára. Az értékelés 2018. április 17-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködők munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.

 1. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat és felállított pályázati rangsort a TESCO-GLOBAL Zrt. vezetőiből álló bizottság 2018. április 20-ig tekinti át.

A körzetenként három legjobbnak ítélt pályázót a közreműködők munkatársa 2018. április 23-ig értesíti.

A pályázástól való visszalépésre 2018. április 25., 9:00 óráig van lehetőség. Amennyiben a pályázó vissza kíván lépni, azt a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.

Amennyiben az adott körzetben a 3 legjobbnak ítélt pályázó bármelyike visszalép, a pontozási rangsorban közvetlenül utána következő pályázó lép a helyére.

 1. A körzetenként 3 legjobbnak ítélt pályázatra a vásárlók minden körzet minden áruházában szavazhatnak , 2018. május 7. és június 4. között. A vásárlói szavazatszámok alapján alakul ki körzetenként a nyertes szervezetek sorrendje.

A pályázók tudomásul veszik, hogy amennyiben pályázatuk az adott körzet legjobb 3 pályamunkája közé kerül, a TESCO-GLOBAL Zrt. a belső és külső kommunikációjában felhasználhatja a pályázó szervezet nevét, a pályázatra benyújtott program bemutatását.

 1. A szavazás eredményeként a körzetenkénti 1., 2. és 3. helyezett bejelentésére 2018. június 20. után kerül sor.

Szavazategyenlőség esetén a közreműködő bizottság tagjai döntenek a nyertes projektről.

 1. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére 2018. július 15-ig minden körzetben sor kerül, ennek pontos részleteit (helyszín, stb.) a támogatottakkal egyeztetjük az eredményhirdetést követően.

VIII. A szerződéskötés menete:

A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.

A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály vagy alapító okirat);
 • a bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;
 • az elnökségi/kuratóriumi tagok névsora;
 • bankszámlaszámot és a banki aláírást igazoló banki aláírás-bejelentő karton másolata.
 1. A kifizetések ütemezése:

A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2018. augusztus 15-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2018. július 31-ig a felek aláírják.

 1. Beszámolási kötelezettség

A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a közreműködők részére.

A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívek stb.).

A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A közreműködők fenntartják a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.

A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.

 1. Etikai szabályzat

A TESCO-GLOBAL Zrt. a pályázat kiírójaként kiemelten fontosnak tartja a tisztességes versenyt, az etikus, elvárható magatartást a pályázat minden résztvevőjétől. Az etikus és tisztességes magatartás a teljes pályázati időszak alatt elvárt, különösen a szavazatgyűjtési időszakban, amikor a második fordulóba jutott pályázók azért települnek ki az áruházakba, hogy minél több vásárlót nyerjenek meg programjuknak.

Az áruházi bemutatkozás lehetőségét azért biztosítjuk a továbbjutó szervezetek számára, hogy szervezetüket és tervezett programjukat bemutathassák a Tesco vásárlói előtt, akik ez után szabad akaratukból és személyes érzéseik alapján döntik el, hogy kinek adják zsetonjukat.

Amennyiben az adott szervezet a vásárlókkal, a pályázaton induló társszervezetekkel és ezek munkatársaival, a szervezet által érintett közösségekkel és a Tesco munkatársaival szemben nem az elvárható, etikus magatartást tanúsítja (velük szemben zaklató, kényszerítő magatartást folytatnak, tevékenységüket bármilyen módon zavarják, más pályázó szervezet esélyeit sértő tevékenységet folytat, a pályázat kimenetét tisztességtelen módon próbálja befolyásolni) azonnali kizárást von maga után.

Amennyiben az áruházban tartózkodók (vásárlók és munkatársak) személyiségi jogait a pályázó szervezet munkatársai, önkéntesei, segítői megsértik, úgy az adott szervezet pályázaton való részvételi joga haladéktalanul visszavonásra kerül, és azonnali kizárást von maga után.

Amennyiben a Tesco áruház és a hozzá tartózó parkoló területén bemutatkozó szervezet munkatársai, önkéntesei, segítői, a bemutatkozó tevékenységük során alkoholos és/vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt állnak, az az érintett szervezet „Ön választ, mi segítünk” programból történő azonnali kizárását vonja maga után.

A fenti, elvárt és tisztességes magatartásra vonatkozó feltételek elsősorban, de nem kizárólag az áruház területén folytatott bemutatkozó tevékenységre vonatkoznak.

A nem etikus és tisztességtelen magatartással kapcsolatos észrevételek benyújtására a Tesco nevében vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy, a Tesco bármely munkavállalója, vásárlója, a programon induló szervezet stb. jogosult, a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldött üzenettel.

A Tescónak jogában áll a kizárt szervezet nevének nyilvánosságra hozatala a pályázat további gördülékeny ügymenetének lebonyolítása és a vásárlói tájékoztatás céljából.

A nem etikus és tisztességtelen magatartás miatti kizárás egyúttal a kizárás hónapját követő 12 hónapon belül, az „Ön választ, mi segítünk” további pályázati programjában való részvételétől való eltiltást is maga után von.

XII. Egyéb

Az „Ön választ, mi segítünk” pályázaton részt vevő szervezet pályázati anyagának beküldésével tudomásul veszi, hogy a szervezet minden egyes munkatársára, önkéntesére és segítőjére azonos mértékben vonatkoznak a jelen Pályázati feltételekben foglaltak, és a szervezet minden munkatársa, önkéntese és segítője kapcsolódó cselekedeteiért felelősséget vállal.

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ