Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Nemzetiségi támogatások pályázati kiírás - Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Nemzetiségi támogatások pályázati kiírás

november 24th, 2015

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázati kiírást hirdet a nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatására.

A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

Pályázat benyújtására jogosultak:

– a 2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.

Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:

2016. január 1 – 2016. december 31.

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 330.000.000 Ft, melyet a Támogató a Magyarországi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott „Nemzetiségi támogatások” megnevezésű előirányzat terhére biztosít éven túli kötelezettség vállalásával.

A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000 forint. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.

Támogatás intenzitása 100%.

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Támogatható tevékenységek, eredmények

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

– a nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok.

A pályázatok benyújtásának módja

Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint és a Pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461- 00000000 IBAN HU17100320000145146100000000, és a befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázati díjat a 2016. évi nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-16) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Támogatáskezelő számlájára befizetni. Az EPER rendszerből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467.

Ha 2015. évre érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER rendszerben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre.

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2016. január 10. 23:59

Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá.

(Forrás: www.pafi.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ