Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírása Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civilszervezetek részére 2015. - Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírása Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civilszervezetek részére 2015.

augusztus 28th, 2015

Pályázat kategória kódja: NEA-15-N

A pályázat célja:

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli beszámolóban feltüntetett (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

A támogatható tevékenységek:

A támogatást a civil szervezet a működési költségeinek (a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása) fedezésére fordíthatja.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke:

A rendelkezésre álló forrás 478 164 000 Ft (továbbiakban: pályázati keretösszeg), amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Támogató) biztosít a Nemzeti Együttműködési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére, az alábbi bontásnak megfelelően:

– szövetségek részére 4%.

– egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96%.

Pályázók köre

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a. szövetség vagy

b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

Nem nyújthatnak be pályázatot:

– szakszervezetek,

– pártok,

– párt által alapított alapítványok,

– párt részvételével létrehozott egyesületek,

– munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,

– kölcsönös biztosító egyesületek,

– közalapítványok,

– bevett egyház, egyházi jogi személy

– civil társaság

– azon civil szervezetek, amelyek utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az ötvenmillió forintot.

A támogatási időszak, a támogatás formája:

A támogatási időszakot kollégiumonként, a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor.

Pénzügyi feltételek, a támogatás mértéke:

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban külön soron feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10 000 Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200 000 Ft), azaz tízezer forintot. Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint értékig biztosítható. A támogatás formája: vissza nem térítendő. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 10 000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 500 000 forint. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 100%

Támogatásból elszámolható költségek köre:

A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, – a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült – költségek számolhatók el a civil szervezet működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató.

Támogatásból el nem számolható költségek köre:

A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az “Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó által nem a működés fenntartásához kapcsolódóan szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó [áfa visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik].

A Tanács 27/2014. (12.03.) sz. döntése alapján nem számolhatók el az alábbi költségek,

kiadások:

Beruházási kiadások

Ingatlan beszerzés, létesítés

Gépjármű beszerzés, készítés

Felújítási kiadások

Bérelt ingatan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)

Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere,használhatóságának jellegváltása)

Adók

Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók

Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés

Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)

Jogkövetkezmények

Bírságok, büntetések

Késedelmi pótlék/kamat

Kötbér

Személyi jellegű kifizetések

Tiszteletdíjak

Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak

Jutalom (természetbeni, pénzbeli)

Adósságszolgálat teljesítése

Hitel-, kölcsön tőketörlesztése

Pénzügyi lízing tőketörlesztése

Dohányáru

Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) a pályázatok internetes benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatokat nyilvántartja. Jelen pályázati eljárás keretében az EPER rendszeren keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal, minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül, valamint ha megadott mobil elérhetőséget az Alapkezelő SMS üzenet formájában is tájékoztatja az új üzenet érkezéséről.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési

Rendszerben (továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának

egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati

Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

Az EPER felhasználói kézikönyv letölthető az alábbi címről:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

FIGYELEM!

Az EPER rendszert a http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

A pályázat benyújtási határideje

A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje:

Kollégium elnevezése Benyújtási határidő

Közösségi környezet kollégium 2015. 09. 06.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2015. 09. 06.

Nemzeti összetartozás kollégium 2015. 09. 06.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2015. 09. 06.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2015. 09. 06.

http://www.civil.info.hu

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum