Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Tájékoztató a civil szervezetek számára - Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Tájékoztató a civil szervezetek számára

április 28th, 2017

A Balassagyarmati Törvényszék tájékoztatja a törvényszék nyilvántartásába tartozó társadalmi szervezeteket (Alapítványokat, Egyesületeket), hogy a 2017. március 1. napjától hatályos, az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 30. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

Ezen jogszabály alapján a civil szervezeteknek beszámolójukat, illetve közhasznú szervezet esetén annak közhasznúsági mellékletét is az előző év vonatkozásában minden év május 31. napjáig kell letétbe helyezni, akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan, az ügyfélkapunk keresztül (ÁNYK űrlapon), vagy papír alapon eredetben, vagy hitelesített másolatban kell megküldeni az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf. 24.) részére.

A beszámolóval kapcsolatos tudnivalókról a civil szervezetek részletes információt találnak a www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szerveztek címszó alatt.

Az Ectv. 30. § (5) bekezdése értelmében, ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet pénzbírsággal sújthatja.

A 201. évi CLXXV. törvény 47. §-a értelmében a közhasznú civil szervezet esetén a közhasznú minősítés követelményeinek való megfelelés ellenőrzését a rá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

Fentiekre tekintettel a törvényszék felhívja a civil szervezetek figyelmét, hogy amennyiben a fenti jogszabályi kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékleteiket a megadott határidőig nem nyújtják be, illetve azt egy éven belül nem pótolják, úgy a törvényszék minden külön intézkedés nélkül pénzbírságot szabhat ki a civil szervezettel szemben.

Kérjük, szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani a beszámoló Országos Bírósági Hivatal felé, határidőben történő megküldésére.

A beszámolót a nyilvántartó bíróság részére megküldeni nem kell, és az nem pótolja a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség teljesítését.

(Forrás: www.birosag.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ