Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Módosultak a civil szervezetekre vonatkozó rendelkezések - Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Módosultak a civil szervezetekre vonatkozó rendelkezések

március 28th, 2017

Az egyszerűsítés érdekében 2017. január 1-ével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai. Az egyesület nyilvántartásba vételénél az alapszabály kötelező tartalmi elemei szűkítésre kerültek akként, hogy 2017. január 1. napjától elegendő az alapszabályban rögzíteni a jogi személyek általános részében rögzített feltételeket, nevezetesen: a jogi személy nevét, székhelyét, célját, vagy fő tevékenységét, a jogi személyt létesítő személyt vagy személyek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és az első vezető tisztségviselőket, azonban egyesület létrejöttéhez a módosítás értelmében nem kell a továbbiakban vagyoni hozzájárulást teljesíteni.

A módosítással beépítésre kerültek a közgyűlés összehívásának és napirendjének, valamint a napirend kiegészítésének részletszabályai, a közgyűlési meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei és jelentős részben leszűkült a közgyűlés kötelező hatásköreire vonatkozó eddigi rendelkezés is. 2017. január 1-jét követően a szervezeteknek az első létesítő okirat módosításával együtt keletkezik csak kötelezettsége a létesítő okiratok felülvizsgálatára és a Ptk. új rendelkezéseihez igazítására. Az új jogszabály tehát a módosítási kötelezettség tekintetében külön véghatáridőt – az eddigi szabályozással ellentétben – nem fogalmaz meg (Ptké). Fontos azonban, hogy azon szervezeteknek, amelyek a korábbi szabályok szerint már a 2014. március 15. napjától hatályos Ptk. alapján működnek (tehát már módosították létesítő okirataikat a törvény rendelkezéseinek megfelelően), nem kell a most 2017. január 1. napjától hatályos Ptk. szabályai okán újra módosítaniuk létesítő okiratukat. Ezen szervezetek esetében is irányadó azonban az a fenti szabály, mely szerint a jövőben az első létesítő okirat módosításkor kötelesek azt felülvizsgálni és szükség szerint módosítani a 2017. január 1. napjától hatályos Ptk. új szabályainak megfelelően.

Az anyagi szabályozások mellett 2017. március 1. napjával jelentős eljárásjogi változások is hatályba léptek ( Ectv., Cnytv.). Bővült az egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési kérelmet benyújtható szervezetek száma, valamint az eljárásban használható mintaokiratok fajtája. Az egyesületek és az alapítványok mellett, már a sportegyesületek is mintaokirat használatával egyszerűsített elektronikus eljárásban kérhetik nyilvántartásba vételüket, illetve mintaokirat kitöltésével terjeszthetnek elő változásbejegyzés iránti kérelmet. Az Igazságügyi Minisztérium önálló rendeletben határozza meg a civil nyilvántartásban használható mintaokiratok tartalmát. Bevezetésre került a törvény erejénél fogva történő bejegyzés jogintézménye.

A módosítás hatályba lépését követően, egyszerűsített nyilvántartásba vétel illetve változásbejegyzés esetén, amennyiben a bíróság a törvény által előírt 15 napos határidőn (és az azt követő 30 napos póthatáridőn) belül nem hoz érdemi döntést (bejegyzi a szervezetet vagy elutasítja a kérelmet), akkor a 45. napot követő munkanapon a törvény erejénél fogva bejegyzésre kerül a kérelemben foglalt adat. Ezen felül módosultak a civil szervezetek törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok is. A civil nyilvántartáshoz kapcsolódóan a törvényességi felügyelet egy egységes nemperes eljárásként kerül a nyilvántartó bíróság hatáskörébe.

Megszűnt az alapítványok, egyesületek, sportegyesületek nyilvántartásba vételi, illetve változásbejegyzési eljárásában a bejegyző végzéssel, valamint közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét elrendelő végzéssel szembeni fellebbezési jog. Az említett szervezetek esetén ezen végzéseket is közzé kell tenni az OBH által vezetett Országos Névjegyzékben. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében továbbfejlesztésre került a közzétételi felületet egy új, felhasználóbarát kereső funkcióval, melynek segítségével az Országos Névjegyzékben konkrét közzétételi eseményre és annak adataira is lehetővé vált szűrést alkalmazni. A www.birosag.hu oldalon, a CIVIL SZERVEZETEK menüpontban valamennyi civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetet érintő változással kapcsolatban részletes tájékoztatók, kitöltési útmutatók, segédanyagok is elhelyezésre kerültek.

(Forrás: www.birosag.hu)

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum